Wczesne wspomaganie rozwoju

Bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – zapisz swoje dziecko!

W ramach bezpłatnych zajęć WWR oferujemy:

  • terapia integracji sensorycznej;
  • konsultacje psychologiczne, wsparcie psychologa dla dziecka i rodziny;
  • zajęcia pedagogiczne z elementami terapii ręki (pracę nad rozwojem poznawczym, motorycznym, społecznym i umiejętnościami szkolnymi dziecka);
  • terapię logopedyczną: pracę nad rozwojem mowy czynnej i biernej dziecka, sprawnością artykulatorów, umiejętnościami komunikacyjnymi (w tym według potrzeby komunikacją alternatywną);
  • w formie terapii grupowej: prowadzone formy terapii grupowej uzależnione są od potrzeb dzieci aktualnie znajdujących się pod naszą opieką;
  • udział w programie z emocji Akademia Ja.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości (m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia CUN itp.) do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.), gwarantując każdemu dziecku z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju.

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

  • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do przedszkola opinie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
  • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.