Projekty zrealizowane

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

W okresie styczeń 2014 do marzec 2017 roku zrealizowaliśmy projekt „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 0-25 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu 60 dzieci i rodziców skorzystało z następujących form wsparcia:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego niepełnosprawnego uczestnika projektu,
  • terapia mowy i nauka alternatywnych metod komunikowania się,
  • zajęcia stymulujące percepcję wzrokową,
  • terapia integracji sensorycznej,
  • terapia ręki (zajęcia poprawiające sprawność manualną),
  • zajęcia z zakresu funkcjonalnego przygotowania do czynności życia codziennego wraz z treningiem samodzielności.
  • warsztaty psychologiczne.

Pierwszy krok

W okresie od kwietnia do października 2017 roku zrealizowano projekt : „Pierwszy krok –wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę  Miasta Gdańsk. W ramach projektu 20 dzieci brało udział w zajęciach z logorytmiki  oraz zajęciach z logopedii, prowadzonych metodą dialogu i narracji „Świat opowiadany”. Metoda dialogu i narracji „Świat opowiadany” bazuje na wykorzystaniu prostych opowieści i scenariuszy obrazkowych. Rozwija ciekawość świata i umożliwia efektywne korzystanie z przekazów językowych. Do prostej fabuły nawiązują różnorodne, często powtarzane ćwiczenia – słownikowe, gramatyczne, oddechowe, artykulacyjne i słuchowe. Celem projektu było wyrównanie szans grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu miasta Gdańska w kompetencjach komunikacyjnych i społecznych, w zakresie samodzielności i umiejętności szkolnych, przez terapię logopedyczną, zajęcia w grupie, zajęcia o charakterze integracyjnym. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenie dla rodziców z zakresu wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci. Celem szkolenia było wzmocnienie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełnieniu roli partnera komunikacyjnego. Bycie partnerem komunikacyjnym jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań rodzica, szczególnie rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a o konieczności stałego wsparcia tych kompetencji pisze wielu specjalistów. Naszym celem było wzmocnienie takich kompetencji, jak: elastyczność, wytrwałość, konsekwencja, umiejętność udzielania wsparcia werbalnego, przy pomocy gestów czy odpowiednich czynności.